Regulamin konkursu

REGULAMIN PROMOCJI “PIECZĄTKI” – karnety promocyjne

Tekst jednolity

obowiązuje od 02-01-2013 roku

 

 

OPIS PROGRAMU

 

 1. Regulamin promocji „PIECZĄTKI” realizowanego przez firmę Auto-Reno-Lak Barbara Lutkowska (zwanego dalej “Regulaminem”), jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie oraz zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji, a Auto-Reno-Lak Barbara Lutkowska (zwanym dalej również „Organizatorem”).

 

 1. Program lojalnościowy – karnety promocyjne pod nazwą: promocja „PIECZĄTKI” stworzony został dla klientów, którzy zlecają Organizatorowi wykonanie usługi badań stanu technicznego pojazdów w ramach prowadzonej przez Organizatora działalności.

 

 1. Uczestnik promocji – klient – osoba fizyczna lub osoba prawna (firma, działalność gospodarcza, instytucja, urząd), która wykona badania (zakupi usługę) stanu technicznego pojazdów na Stacji Kontroli Pojazdów Organizatora oraz zgromadzi na karnecie promocyjnym wymaganą ilość pieczątek, potwierdzających fakt wykonania usługi.

 

 1. Program „PIECZĄTKI” ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu usług na Stacjach Kontroli Pojazdów Auto-Reno-Lak Barbara Lutkowska.

 

 1. Uczestnikom którzy dokonują zakupu usług na Stacji Kontroli Pojazdów objętych programem lojalnościowym przyznawane są punkty w formie pieczątek podbijanych w specjalnym karnecie promocyjnym.

 

 1. Warunkiem otrzymania nagrody wskazanej w materiałach informacyjnych dotyczących programu jest zebranie kompletu sześciu pieczątek, z których każda odpowiada zleceniu usługi wykonania przeglądu rejestracyjnego jednego pojazdu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Przystąpienie do programu „PIECZĄTKI” jest dobrowolne. Przystępując do Programu Klient zawiera równocześnie umowę z Auto-Reno-Lak Barbara Lutkowska. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach pomiędzy nimi warunki i zasady określone w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Posiadacz karnetu promocyjnego naruszy warunki Regulaminu, to tym samym narusza umowę, co może skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym i odebraniem karnetu promocyjnego oraz utratą zgromadzonych przez Uczestnika punktów.

 

2. Zawarcie umowy potwierdzone jest prawidłowym wypełnieniem poszczególnych rubryk w karnecie promocyjnym do gromadzenia pieczątek: numer rejestracyjny pojazdu, którego

dotyczy badanie oraz podpis diagnosty.

 

 1. Każdy Uczestnik korzystający z karnetu promocyjnego jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 1. Karnet promocyjny do gromadzenia pieczątek wydawany jest Uczestnikowi bezpłatnie.

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Auto-Reno-Lak Barbara Lutkowska w celach operacyjnych i marketingowych swoich danych osobowych (dotyczy wyłącznie osób fizycznych).

 

 1. Auto-Reno-Lak Barbara Lutkowska jest uprawniony do udostępniania danych zawartych w karnecie promocyjnym Uczestnika podmiotom powiązanym kapitałowo

z Auto-Reno-Lak Barbara Lutkowska.

 

 1. Punkty gromadzone na karnecie promocyjnym nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

 

GROMADZENIE PUNKTÓW

 

1. Uczestnik Programu gromadzi punkty (pieczątki) z tytułu zlecenia usług przeprowadzenia badania rejestracyjnego pojazdu na uczestniczącej w Programie Stacji Kontroli Pojazdów,. Zgromadzony komplet punktów (pieczątek) Uczestnik może zamienić na nagrody –

Nawigację GPS lub Aparat Fotograficzny:

• punkty naliczane za wykonane przeglądy okresowe samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 3,5 t oraz powyżej

- jedna pieczątka = jeden przegląd.

• punktu naliczane za przeglądy okresowe pozostałych pojazdów (skutery, motocykle, przyczepy)

 

 1. Wbicie uczestnikowi pieczątki do karnetu promocyjnego następuje przy zapłacie ceny za wyżej opisaną usługę.

 

REALIZACJA UPRAWNIEŃ

 

 1. Uczestnik realizuje uprawnienia, które przysługują mu w związku z faktem zgromadzenia kompletu punktów (pieczątek) w karnecie promocyjnym.

 

2. Uczestnik realizuje uprawnienia do nagrody na stacjach kontroli pojazdów biorących udział w programie promocyjnym, na następujących zasadach:

Uczestnik przekazuje wypełniony kompletem pieczątek kupon promocyjny sprzedawcy,

pracownikowi stacji kontroli pojazdów. Wraz z kuponem promocyjnym Uczestnik przekazuje pracownikowi stacji kontroli pojazdów wypełniony „Protokół zdania karnetu w programie lojalnościowym – PIECZĄTKI” zawierający m.in. jego dane adresowe oraz numer telefonu. Formularz „Protokołu zdania karnetu PIECZĄTKI” udostępnia Uczestnikowi pracownik stacji kontroli pojazdów. „Protokół zdania karnetu PIECZĄTKI” powinien być wypełniony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

z których jeden otrzymuje Uczestnik. Egzemplarz Użytkownika stanowi pokwitowanie przyjęcia karnetu promocyjnego, będące jednocześnie jedynym upoważnieniem do odbioru nagrody w wypadku pozytywnego zweryfikowania prawidłowości karnetu promocyjnego i zgromadzonych na nim punktów-pieczątek. Pełnej weryfikacji karnetu promocyjnego dokonują upoważnieni pracownicy Organizatora.

 

Odbiór towaru:

 

3. Nagroda/towar Uczestnika dostarczany jest na stację kontroli pojazdów Organizatora obsługującą Uczestnika, w terminie nie przekraczającym zwyczajowo 21 dni roboczych;

O terminie w miejscu wydania nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora telefonicznie.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy - po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Uczestnika, w sytuacji braku wybranej nagrody w magazynie, powodowanym przyczynami, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

5. Informacje o nagrodach/towarach zawarte na karnecie promocyjnym, w szczególności zdjęcia i opisy, prezentowane w materiałach Organizatora, wskazują wyłącznie na rodzaj towaru i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia towaru produktem, o tych samym lub zbliżonym

przeznaczeniu.

 

6. W sprawach jakości odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do zapewnienia dostawy nagród/towarów.

W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady towarów.

 

7. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta powinny być reklamowane w punktach serwisowych danego

producenta wymienionych w karcie gwarancyjnej.

 

OFERTA PROMOCYJNA

 

1. Organizator oraz dostawcy produktów przy zestawianiu oferty, doborze produktów i ich opisie kierują się możliwie największą troską o pełną satysfakcję Uczestnika, ale nie można ich obciążać odpowiedzialnością za ich jakość i stopień użyteczności.

2. Organizator i dostawcy produktów nie gwarantują, że zdjęcia, parametry i opisy produktów ujęte w ofercie promocyjnej są dokładne, kompletne i aktualne. W rzeczywistości produkty mogą różnić się od ich opisu i zdjęcia zamieszczonego w katalogu z uwagi na powstałe zmiany technologiczne, zmiany na rynku produktów oraz zmiany w zakresie regulacji

prawnych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Program promocyjny obowiązuje od dnia 02 stycznia 2013 r. do dnia 30 grudnia 2014r. Zgromadzone do tego dnia punkty, które przed jego upływem nie zostaną zamienione na nagrody, wygasną.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji wskutek zaistnienia szczególnych okoliczności, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień skierowanych do Uczestników.

 

 1. Informacja o zakończeniu Promocji jest udostępniana w sposób zwyczajowo przyjęty na wszystkich Stacjach Kontroli Pojazdów objętych programem i w siedzibach Partnerów biorących udział w Programie, w dobrze widocznym miejscu na co najmniej 60 dni przed planowanym zakończeniem programu. Informacja zawiera szczegółowe warunki zakończenia i datę ostatecznego terminu wymiany punktów.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, tj. Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem stacji kontroli pojazdów lub strony internetowej Organizatora.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 styczeń 2013 r.

 

 

przypomnij o przeglądzie

aktualności

PROMOCJA ! 02.01.2013 Rób przeglądy odbieraj nawigację lub cyfrowy aparat fotograficzny.
Upominek ! 09.10.2014 Zapraszamy do Stacji Kontroli Pojazdów na okresowy przegląd techniczny. Do każdego przeglądu upominek gratis.